HỢP ĐỒNG GIA SƯ

30/08/2021 | 856

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG DẠY HỌC

 

Số hợp đồng:……………; Mã lớp:……………….

Hải Phòng, ngày …… tháng ….. năm 20….

Trụ sở trung tâm gia sư Hoàng Yến, chúng tôi gồm:

BÊN A: TRUNG TÂM GIA SƯ HOÀNG YẾN

Đại diện bà: HOÀNG HẢI YẾN

SDT: 0904.20.6866

BÊN B: GIA SƯ NHẬN LỚP

Đại diện Ông (bà): ………………………………………………………………………………………………………

Hai bên thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản, nội dung nhận lớp như sau:

Bên B sẽ dạy tại gia đình ông (bà)……………………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:……………….………..…; Môn……………Lớp……..Số buổi/tuần:……..

Mức thù lao bên B hưởng là: (đã gửi bên trên)

ĐIỀU 1:

Trước khi bên B nhận lớp của bên A, bên B có trách nhiệm đóng cho bên A khoản lệ phí nhận lớp là 40% lương tháng đầu, cụ thể là:  …..(gia sư đã gửi bên trên)

ĐIỀU 2:

Gia sư nhận hợp đồng có trách nhiệm liên lạc ngay với gia đình luôn. Sau khi thống nhất với gia đình buổi dạy đầu tiên gia sư phải đến đúng hẹn, trễ hẹn coi như phá hợp đồng.

ĐIỀU 3:

Trung tâm tư vấn đầy đủ những thông tin nhận được từ gia đình cũng như một số dặn dò cụ thể, nếu gia sư đến giao dịch với gia đình làm sai lời tư vấn để gia đình từ chối bên thuê bên B, trong trường hợp này giải quyết như sau:

  1. Nếu bên A đổi gia sư khác mà gia đình chấp nhận bên A sẽ giữ lại 30% phí nhận lớp của bên B.
  2. Nếu bên A đổi gia sư khác mà gia đình không chấp nhận, có nghĩa là bên B làm mất lớp của bên A thì bên A sẽ giữ lại 60% phí nhận lớp của bên B.

ĐIỀU 4:

Khi bên B đã nộp phí gia sư nhưng chưa đến gia đình và thay đổi không nhận lớp (phải báo đến bên A ngay). Trường hợp này giải quyết như sau:

  1. Trường hợp bên A bố trí gia sư thay thế kịp thời cho gia đình thì bên A sẽ nhận lại 100.000 VNĐ phí giao dịch và sẽ hoàn trả lại phí khi gia sư nhận lớp và đi dạy được 2 buổi.
  2. Trong trường hợp bên A không bố trí kịp thời gia sư thay cho bên B theo đúng thời hạn bên A hẹn với gia đình hoặc giới thiệu gia sư sang gia đình không nhận nữa thì bên A sẽ giữ lại 60% mức phí bên B đã nộp.

ĐIỀU 5:

Trong 02 buổi dạy thử gia sư không đạt yêu cầu dẫn đến gia đình không chấp nhận gia sư và đưa ra mọi lý do tế nhị không làm mất lòng gia sư. Ngay sau đó gia sư phải thông báo với bên A để có hướng giải quyết:

  1. Trung tâm đổi gia sư khác cho gia đình và được gia đình chấp nhận thì bên A sẽ trích lại 30% mức phí bên B đã nộp sau khi gia sư mới đi dạy được 02 buổi đầu.
  2. Nếu gia đình không chấp nhận đổi gia sư khác thì bên B đã làm mất lớp của trung tâm, trung tâm sẽ giữ lại 50% mức phí bên B đã nộp.

ĐIỀU 6:

Tất cả mọi thắc mắc liên quan đến lệ phí trung tâm sẽ giải quyết sau 03 tuần kể từ khi gia sư qua văn phòng làm thủ tục xác minh.

ĐIỀU 7:

Gia sư giới thiệu lớp cho trung tâm sẽ được hưởng 50% mức phí thu được từ lớp đó.

ĐIỀU 8:

Nếu bên B tự ý bảo gia đình tăng thêm học phí hoặc tự động bớt thời gian dạy thì bên A sẽ thu hồi lại lớp và không hoàn trả bất kỳ khoản phí nhận lớp nào của bên B đồng thời trung tâm thông báo phụ huynh không trả lương bất kỳ buổi nào cho gia sư.

ĐIỀU 9:

– Buổi đầu tiên gia sư cho học sinh làm bài kiểm tra, dựa và kết quả bài kiểm tra cuối buổi dạy gia sư ở lại nhận xét với gia đình về tình hình lực học của học sinh.

– Trong quá trình dạy học phải đảm bảo đủ 2 giờ, không được sử dụng điện thoại trong giờ dạy.

ĐIỀU 10:

Trường hợp phát sinh từ phía gia đình khi gia sư chưa đi dạy buổi nào (nhà có người mất, học sinh chuyển trường, chuyển nhà…) Trung tâm sẽ cho bên xác minh qua gia đình xác minh thực tế. Trung tâm có trách nhiệm đổi lớp cho gia sư (phí chuyển 100% sang lớp mới).

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trên đây, bên nào vi phạm phải chịu trách nhiệm theo như hợp đồng. Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký.

ĐẠI ĐIỆN BÊN A

(Ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI ĐIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

0989.20.22.24